Witamy na platformie
Wejście do serwisu dla farmaceutów Sanofidlaaptek.pl wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk NIE.

Oświadczam, że jestem farmaceutą lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.
TAK
NIE

Szkolenie Allegra

16-05-2019

 

Zapraszamy do udziału w krótkim szkoleniu, które poszerzy Państwa wiedzę na temat produktu Allegra:

 

Prezentacja szkoleniowa

 

 

Sprawdź swoją wiedzę w krótkim quizie:

Ilu Polaków może mieć alergię?
2,5 mln
Odpowiedź błędna.
6 mln
Odpowiedź błędna.
8,5 mln
To jest poprawna odpowiedź
Komentarz: 

Na alergiczny nieżyt nosa cierpi około 25% naszego społeczeństwa, czyli prawie 8,5 miliona Polaków.

Ile polskich miast znajduje się w rankingu 50 najbardziej zanieczyszczonych w Europie?
12
Odpowiedź błędna.
27
Odpowiedź błędna.
33
To jest poprawna odpowiedź
Komentarz: 

Według raportu opublikowanego przez Światową Organizację Zdrowia aż 33 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich znajduje się w naszym kraju.

Ile razy wyższe może być stężenie zanieczyszczeń wewnątrz budynku niż na zewnątrz?
5 razy
To jest poprawna odpowiedź
2 razy
Odpowiedź błędna.
stężenie zanieczyszczeń jest niższe wewnątrz budynków
Odpowiedź błędna.
Komentarz: 

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach staje się coraz większym problemem, ponieważ ludzie spędzają w nich około 90% swojego czasu. Niektóre zanieczyszczenia osiągają nawet 5 razy wyższe stężenie wewnątrz budynków niż na zewnątrz.

Zanieczyszczenia powietrza:
nie wpływają na objawy alergii
Odpowiedź błędna.
zmniejszają częstość i intensywność objawów alergii
Odpowiedź błędna.
zwiększają częstość i intensywność objawów alergii
To jest poprawna odpowiedź
Komentarz: 

Zanieczyszczenia powietrza mogą powodować nadreaktywność oskrzeli i w rezultacie zwiększać częstość i intensywność występowania objawów alergii.

Substancja czynna w leku Allegra nazywa się:
feksofenadyna
To jest poprawna odpowiedź
loratadyna
Odpowiedź błędna.
cetyryzyna
Odpowiedź błędna.
Komentarz: 

Allegra to jedyny lek dostępny bez recepty zawierający jako substancję czynną feksofenadynę.

Jak długo utrzymuje się działanie Allegry?
12 godzin
Odpowiedź błędna.
24 godziny
To jest poprawna odpowiedź
6 godzin
Odpowiedź błędna.
Komentarz: 

Działanie Allegry utrzymuje się przez 24 godziny.

Allegra to lek odpowiedni dla:
Uczniów, studentów, osób aktywnych zawodowo.
Odpowiedź błędna.
Kierowców, osób obsługujących maszyny, a nawet pilotów samolotów.
Odpowiedź błędna.
Obie odpowiedzi są poprawne.
To jest poprawna odpowiedź
Komentarz: 

Allegra nie powoduje sedacji, więc można ją polecić uczniom i studentom, nawet podczas sesji egzaminacyjnych, a także kierowcom, osobom obsługującym maszyny, a nawet pilotom samolotów.

Allegra, 120 mg, tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku (Fexofenadini hydrochloridum), co odpowiada 112 mg feksofenadyny. Wskazania do stosowania: Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze: Zalecana dawka feksofenadyny chlorowodorku dla dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych wynosi 120 mg raz na dobę, przed posiłkiem. Feksofenadyna jest farmakologicznie czynnym metabolitem terfenadyny. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania feksofenadyny chlorowodorku w dawce 120 mg u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Grupy zwiększonego ryzyka: Badania przeprowadzone w grupach zwiększonego ryzyka (osoby w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby) wykazały, że nie jest konieczne dostosowanie dawkowania feksofenadyny chlorowodorku w tych grupach pacjentów. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Tak jak w przypadku większości nowych leków, dane dotyczące stosowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby są ograniczone. W tych grupach pacjentów feksofenadyny chlorowodorek należy stosować ze szczególną ostrożnością. Pacjentów z chorobą układu krążenia występującą obecnie lub w wywiadzie należy ostrzec, że stosowanie leków przeciwhistaminowych może wiązać się z wystąpieniem takich działań niepożądanych, jak: tachykardia i kołatanie serca. Działania niepożądane: Działania niepożądane są wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania jest określona jako bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000) lub bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych. W badaniach klinicznych u dorosłych zgłaszane były następujące działania niepożądane z częstością występowania podobną do obserwowanej w grupie otrzymującej placebo: Zaburzenia układu nerwowego często (≥1/100 do <1/10): bóle głowy, senność, zawroty głowy; Zaburzenia żołądka i jelit: często (≥1/100 do <1/10): nudności; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100): zmęczenie. U dorosłych zgłaszane były następujące działania niepożądane zebrane z obserwacji w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu. Częstość ich występowania jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości z objawami, takimi jak: obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry i uogólnione objawy anafilaksji; Zaburzenia psychiczne: bezsenność, nerwowość, zaburzenia snu lub koszmary senne/wyraziste sny;  Zaburzenia serca: tachykardia, kołatanie serca; Zaburzenia żołądka i jelit:  biegunka; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, pokrzywka, świąd. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Al. Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, E-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn: Biorąc pod uwagę profil farmakodynamiczny i zgłaszane działania niepożądane jest mało prawdopodobne, aby feksofenadyny chlorowodorek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W obiektywnych testach wykazano, że Allegra nie wywiera znaczącego wpływu na czynność ośrodkowego układu nerwowego. Oznacza to, że pacjenci mogą prowadzić pojazdy mechaniczne i wykonywać zadania wymagające koncentracji. Jednakże w celu identyfikacji wrażliwych osób, u których występuje nietypowa reakcja na leki, zaleca się sprawdzenie indywidualnej reakcji na produkt, zanim pacjent będzie prowadził pojazd lub wykonywał skomplikowane zadania.

OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, D- 65926 Frankfurt nad Menem, Niemcy. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: 4195.

Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa, tel. +22 280 00 00.{ChPL 08/2016}